Buổi học về cảm xúc – Trò chơi bàn tay ngẫu nhiên.