Buổi học về cảm xúc – Trò chơi bàn tay ngẫu nhiên.

Bài viết trước đó Lá 1: Hoạt động góc