Mầm 4: Thực hành cuộc sống kỹ năng chăm sóc cây xanh

Bài viết trước đó Mầm 3: Trang trí quả dứa
Bài viết sau đó Lá 1: Hoạt động góc